BAGGRUND

 

Læs om vores historie herunder

 

Historien bag

Tilbagegang af laks i Østersøen
Østersølaksen yngler ikke på Bornholm, men benytter de store svenske elve som yngleplads og bestanden af Østersølaks er reduceret markant gennem de seneste mange år. En af hovedårsagerne er etablering af Vandkraftværker der har gjort det meget vanskeligt for laksen at passere frit op i de elve hvor de naturligt gyder. Laksen har brug for ferskvandselvene, for selvom den lever hovedparten af sit liv i saltvand, trækker op i sin oprindelige elv for selv at gyde.

Gennem tiden har handlingsplaner for laks givet anledning til store udsætninger af laks klækkede i anlæg og udsat som små unge laks i elvene igen for at ophjælpe bestanden. Laksebestanden i Østersøen udgøres derfor i dag af en stor andel udsatte laks og man kan kun gisne om hvor lille bestanden havde været i dag foruden disse udsætninger.

Fonden Bornholms lakseklækkeri
Fonden Bornholms lakseklækkeri blev stiftet i 1994 af Bornholms Amt og Nexø Kommune og Bornholms Erhvervsråd med støtte fra såvel staten som fra EU-midler. Fondens arbejde havde både til formål at skabe muligheder for udvikling i lokalområdet, som led i Bornholmerpakken, og at styrke bestanden af vilde laks ved at flytte erhvervsfiskeriet fra den oprindelige bestand til de udsatte laks. Den danske udsætning af laks, der skulle foregå fra Lakseklækkeriet skulle desuden være med til at opretholde en høj lakskvote for de danske erhvervsfiskere, hvilket er særligt vigtig i Østersøen, hvor der kun er få arter at fiske på.
Derfor byggede man i 1994 anlægget, til opdræt af lakseyngel, samt etablerede havbure i Nexø og Tejn, hvor laksene kunne tilpasse sig havvandet og blive præget af vandet omkring Bornholm for at sikre at laksene vente tilbage til Bornholm som voksne gydefisk.
Fonden drives efter forretningsmæssige principper, og modtager ingen offentlige tilskud til driften. Fonden har løbende haft en underskudsgaranti fra hhv. Bornholms Amt og Nexø Kommune.

Produktion og udsætning af laks
I 1995-2000 beskæftigede klækkeriet sig udelukkende med klækning af lakseæg, hentet fra vilde laks fra svenske elve. Æggene blev indkøbt i foråret og klækket med henblik på udsætning den følgende sommer. Aftagerne var Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Afdelingen for Ferksvandsfiskeri ved det daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser og sportsfiskere.
Den største aftager var et 5-årigt EU-projekt, Lakseprojektet, der blev administreret gennem Danmarks Fiskeriforening. I perioden 1995-2000 blev der udsat 60.000 – 120.000 stk. årligt. Lakseprojektet var et forsøg med den såkaldte forsinkede udsætning. De udklækkede laks udsættes i havbure ud for den bornholmske kyst i forsommeren og fodret frem til slutningen af august, hvor de blev sluppet fri i havet. Dette præger dem til netop denne lokalitet og medfører at de senere bliver tæt ved de bornholmske kyster.
Udsætningerne blev fulgt af DFU, daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser, nu DTU Aqua, ved mærkning af en lille del af de udsatte laks. Det er beregnet at udsætningerne har medført en reduceret fangst af vildlaks, fordi erhvervsfiskerne i de nære farvande primært fanger på de udsatte laks (terminalfiskeri).
Hovedparten af de mærkede laks blev genfanget i området øst og nord for Bornholm, men der blev fundet enkelte strejfende laks i vestvendte elve i Sverige. Bekymringer ved de strejfende laks er at disse blander sig med laksene fra oprindelige Svenske laksestammer og dermed forurener generne for oprindelige stammer.
Fødevareministeren valgte i september 2000, på baggrund af råd fra det daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser om at følge det såkaldte forsigtighedsprincip, at indstille de danske udsættelser i overvågningsperioden. I de følgende år er samtlige ansøgninger om genoptagelse af udsætning af laks ved Bornholm er blevet afvist pga. af forsigtighedsprincippet.

Overvågning af laksens strejfning
De danske myndigheder startede med det Svenske Fiskeriverket i 2000 overvågningsforsøg for at samle materiale til at afgøre om de udsatte laks strejfede mere end vilde andre laks, og om laksene strejfede i en grad så det medførte en risiko for genetisk opblanding i svenske elve. Samtidig ønskede man en vurdering af om udsætningerne faktisk var med til at styrke bestanden af vilde laks. Lakseklækkeriet udsatte 75.000 stk. mærkede laks i 2000 og forsøget viste at enkelte laks strejfede til vestvendte Svenske elve, men kunne ikke bekræfte at strejfraten var højere end i de naturlige bestande.
I perioden 2003 – 2005 blev der hvert år udsat 14.000 mærkede laks, der inden udsætning i havet blev præget med et duftstof man ved laksene kan spore når de, som gydemodne voksne fisk vender tilbage til samme sted. Resultaterne viste at hovedparten med stor præcision vender tilbage til udsætningsstedet og at det er muligt at fange dem her. Undersøgelsen kunne ikke med sikkerhed bekræfte at det anvendte duftstof var virksomt. Enkelte fisk blev genfanget i vestvendte elve og anbefaling af undersøgelsen var at man af forsigtighedshensyn skulle nedsætte antallet af udsætninger og følge evt. fremtidige udsætninger nøje.
DTU-Aqua rapport 2008, Forsøg med prægning af udsatte laks ved Nexø 2003-2008. Pedersen, S. og Rasmussen.

Udvikling og produktion af Økologiske Østersø laks til Bornholm
Der blev i februar 2009 stiftet selskabet ”Østersø laks Aps”, der bestod ad tre parter: F.S.Ø. Rønne A/S, Frederiksværk Åleexport/Aquapri A/S og Fonden Bornholms Lakseklækkeri. Projektets formål var at opdrætte Østersølaks til 3-5 kg salgsklare Bornholmerlaks til afsætning til konsum på Bornholm og til eksport samt at analysere og dokumentere udfordringerne i at gennemføre hele produktionscyklussen som økologisk opdræt. Der blev bevilget et lån af Bornholms Erhvervsfond til opstartsinvesteringer for et pilot projekt i 2009-2011, hvor yngel blev oprættet på Bornholm Lakseklækkeri og videreopdræt foregik ved Frederiksværk Åleexport. Efter pilotfasen var det planen, at produktionen skulle opskaleres og at hele produktionen skulle foregå på Bornholm. Desværre gik laksene tabt ved Frederiksværk begge år pga. isvintre og det lykkedes derfor ikke at påvise at projektet var levedygtigt.

ADRESSE

Bornholms Lakseklækkeri
Øster Flak 2
3730 Nexø, Bornholm

TRÆFFETIDER

Mandag - fredag fra 7.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Efter aftale

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2966 4011
CVR: 33261063
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.